Jawabanmu

2014-06-08T17:33:26+07:00
Kependekan dari badan amil zakat infak sedekah mungkin. Kalo kependekannya BAZIS
2014-06-08T17:36:31+07:00
BAZAS adalah kepanjangan dari Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh,untuk lebih jelasnya berikut ini penulis uraikan satu persatu.1.Amil menurut madzhab empat diantaranyaa.Madzhab HanafiAmil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan menguruszakat. b.Mazdhab MalikiAmil ialah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat yang bekerjauntuk kepentingan zakat.Syarat menjadi amil adalah adil serta mengetahui segala hukumyang ada hubungannya dengan zakat.c.Madzhab HambaliAmil adalah pengurus zakat. Dia diberi zakat sekedar upaya pekerjaannya.d.MadzhaSyafi’iAmil merupakan semua orang yang bekerja mengurus zakat sedangdan tidak mendapat upah dari zakat.2.ZakatMenurut bahasa zakat nerarti membersihkan atau mencucikansedangkan menurut istilah agama islam adalah kadar harta yang tertentudiberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.Adapun hukum zakat ialah fardu ‘ain tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.3.InfaqInfaq merupakan amal ibadah kepada Allah dan amal ibadah untuk social kemasyaratkatan dan kemanusiaan dalam wujud menyerahkan  xiisebagian harta atau miliknyadari perseorangan atau badan hukum karenasuatu kebutuhan.4.ShodaqohShodaqoh adalah memberikan sesuatu dengan tidak ada takarannyadan tidak mengharapkan imbalan dari orang yang menerima, akan tetapikarena ingin mengharap ridha Allah.Adapun rukun shodaqoh diantaranya yaitu:a.Orang yang shodaqoh b.Orang yang menerima shodaqohc.Barang yang di shodaqohkand.Ijab dan qobulBershodaqoh haruslah dengan niat yang ikhlas dan jangan ada niatingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan jangan menyebut-nyebutsdodaqoh yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima.Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shodaqoh.