C6 H12 O6
Setahu saya rumus struktur glukosa (C6H12O6) adalah

H
/
H-C-OH
\
H-C-OH
\
H-C-OH
\
OH-C-H
/
H-C-OH
/
H-C-OH
\
H

dan Rumus Fruktosa(C6H12O6) adalah
H
/
H-C-H
\
C=O
\
H-C-OH
\
OH-C-H
/
H-C-OH
/
H-C-OH
\

Jawabanmu

2014-01-31T18:05:13+07:00
Rumus Glukosa ⇒ C₆H₁₂O₂₂
2014-01-31T18:08:22+07:00