Jawabanmu

2014-06-05T20:01:01+07:00
 s Mn(OH)2= 4*10⁻³
Mn(OH)2 -> Mn²⁺ + 2OH⁻
    s              s         2s
[OH⁻]=2s
        =2*4*10⁻³ = 8*10⁻³
pOH=3-log8
pH=11+log8