Jawabanmu

2014-06-04T23:05:19+07:00
Jadi 52÷4 = 13 sld = 5 cm
luas satu tegak prisma = 832÷4 =208
208 ÷ 13 = 16
jadi tinggi prisma = 16 cm
d 1 = 24 d2 = 10 cm
v= 1/2.24.10 = 120 . 16 = 1920 cm3
2014-06-04T23:18:36+07:00
Kel / 4 = 
52 cm / 4 = 13cm 
d2 =  \sqrt{ 13^{2} - (\frac{1}{2} * 24 ) ^{2} } = \sqrt{169 - 144} = \sqrt{25} = 5 * 2 = 10
t. sisi tegak = 832 / 52 = 16
V =  \frac{ d^{1} *  d^{2}  }{2} * t
 \frac{24 * 10}{2} * 16 = 1920