Jawabanmu

2014-06-03T14:04:51+07:00
PH = 3 - log 2
- log [H⁺] = 3 - log 2
[H⁺] = 2 × 10⁻³
 \sqrt{Ka. Ma} = 2 × 10⁻³
Ka . Ma = 4 × 10⁻⁶
2 × 10⁻⁴ . Ma = 4 × 10⁻⁶
Ma = 2 × 10⁻²

M = n / v
n = M × v
   = 2 × 10⁻² × 1000 gr
   = 200 mol
m = n × Mr
   = 200 × 46
   = 9200 gr