Rumus:
W=Wo+ ∝ x t
atau
θ= θ0 +t x W0 + ½ x ∝ x t2
atau
∝ = w – w0 : t
atau
W2 = W02 + 2∝ x θ
Ket:
Wo =kecepatan awal (rad/s)
W=kecepatan sudut akhir (rad/s)
∝=percepatan sudut (rad/s2)
t=waktu (sekon)
θ=perpindahan sudut (rad)