Jawabanmu

2014-01-27T15:26:21+07:00
[H+]= (M1.V1 + M2.V2)/Vtot
[H+]=(0,1.200 + 0,2.100)/300
=30/300
=0,1
PH= - log 0,1
PH= 1
2014-01-27T21:05:15+07:00
[H+] = (M1×V1+M2×V2) ÷ Vtot
       = (0,1×200+0,2×100) ÷ 300
       = 40÷300
       = 0,13 = 13×10-²
pH = - log [H+]
     = - log 13×10-²
     = 2 log 13