Carailah kata sebanyak 5 kata kerja dalam bahasa inggris,kemudian tuliskan ejaannya

2
v1 v2 v3 : arise arose arisen : timbul/terbit, v1 v2 v3 : awake awoke awoke : bangun, v1 v2 v3 : beat beat beaten : memukul, v1 v2 v3 : begin began bigun : mulai, v1 v2 v3 : bite bit bitten : menggigit

Jawabanmu

2014-05-20T17:49:49+07:00
Work = W O R K
Look = L O O K
Eat = E A T
Bath = B A T H
Open = O P E N

Itu Saja ^^
2014-05-20T19:13:20+07:00
Sing=s i n g
dance=d a n c e
read=r e a d
ride=r i d e
watch=w a t c h