Jawabanmu

2014-05-19T14:54:06+07:00
L=(d₁.d₂)/2
432=(d₁.2/3d₁)/2
432=d₁²/3
144=d₁²
d₁=12
d₂=2/3d₁=2/3.12=8 dm

s=√(d₁/2)²+(d₂/2)²
s=√(12/2)²+(8/2)²
s=2√13 dm

maka
a. panjang diagonal belah ketupat
d₁=12 dm
d₂=8 dm
b. keliling belah ketupat
k=4s
k=4.2√13
k=8√13 dm

klo √ mksd ny
itu akar. 8√13=28,84 dm
owh.thanks
sama-sama :)