Jawabanmu

2014-05-13T20:07:57+07:00
a. 100 ml larutan Na2S 0,1 M (ka H2S = 9,5 x 10^ -8)
[OH^-] = akar dari Kw/Ka x M
          = akar dari 1 x 10^-14/
9,5 x 10^-8 x 0,1
          = akar dari 0,1 x 10^-7
          = akar dari 1 x 10^-8
          = 1 x 10^-4
pOH = -log[OH^-]
       = -log 1 x 10^-4
       = 4 - log 1
       = 4
pH = 14 - pOH
     = 14 - 4
     = 10

d. larutan HCOONH3 0,5 M (ka hcooh= 1,8 x 10^ -4 dan kb= 1,8 x 10^ -5))

[H^+] = akar dari Kw x Ka/Kb
         = akar dari 1 x 10^-14 x 1,8 x 10^ -4/1,8 x 10^ -5
         = akar dari 1 x 10^-14 x 10
         = akar dari 10 x 10^-14
         = 3,16 x 10^-7
pH = -log 3,16 x 10^-7
     = 7 - log 3,16
     = 7 - 0,49
     = 6,51

1 5 1