Jawabanmu

2014-05-12T21:06:08+07:00
Lp = 2 (p x l ) + (p x t) + (l x t)
Lp = 2 (15 x 8) + (15 x 10) + (8 x 10)
Lp = 240 + 150 + 80
Lp = 470 cm²
2014-05-12T21:07:47+07:00
LP Balok = 2 (pl+pt+lt)
                 = 2 ((15.8)+(15.10)+(8.10))
                 = 2(120+150+80)
                 =240+300+160= 700 cm²
bukannya 700 cm²?
Oh Iya 700 cm2
iya seharus nya 700 cm2