Jawabanmu

2014-05-09T00:22:36+07:00
Ksp Fe(OH)₂= 2X10⁻⁵
pH=?

Fe(OH)₂= [Fe²⁺][2OH⁻]²
2X10⁻5 =    S      (2S)²
2X10⁻⁵= 4S³
5X10⁻²= S

[OH⁻] = 5X10⁻²
pOH = 2-log 5
pH = 12+log 5