Jawabanmu

2014-05-01T18:02:47+07:00
HCl = 400mL x 0,15 M = 60mmol
NH4OH = 200mL x 0,3 M = 60 mmol

         HCl + NH4OH  ->   NH4Cl    + H2O
m  60 mmol    60 mmol      -         -
r   60 mmol    60 mmol      60 mmol  60 mmol
s    -           -                                    60mmol    60 mmol

[H+] = akar (Kw/Kb) x nCg
           = akar (10^-14/10^-5) x 60/600
           = akar 10^-9 x 10^-1
            = akar 10^-10
           = 10^-5
pH = - log [H+]
   = - log 10^-5
   =  5
1 3 1