1. sebanyak 5,8 . 10⁻²mg Mg(OH)₂ (Mr = 58) terlarut dalam 100 cm³ pelarut. harga Ksp dari Mg(OH)₂ adalah...
2. Ca(OH)₂ memiliki kelarutan terbesar jika dilarutkan dengan pelarut..
a. CaCI₂ 0,2 m d. CaSO₄ 1 M
b. KOH 0,1 M e. aquades
c. NaOH 0,2 M
3.kelarutan akan meningkat jika suhu semakin...
4. jika pH larutan jenuh basa lemah B(OH)₂ = 12 + log 3 , Ksp nya adalah...

tolong dijawab pake caranya ya...

1

Jawabanmu

2014-04-27T08:50:29+07:00
1. M = mgram/Mr . 1000/mL
   = 58.10⁻³/58 . 1000/100
   = 58.10⁻²/58
   = 10⁻²M
MgOH₂ ---> Mg²⁺ + 2OH⁻
10⁻²            10⁻²     2.10⁻²
KspMgOH₂ = [Mg²⁺]¹ [OH⁻]²
                 = [10⁻²]¹ [2.10⁻²]²
                 = 10⁻².4.10⁻⁴
                 = 4.10⁻⁶
4. pH = 12+log4
   pOH = 2-log4
   [OH⁻] = 4.10⁻²
B(OH)₂ ---> B²⁺ + 2OH⁻
                1/2.4.10⁻² 4.10⁻²
                 2.10⁻²
KspB(OH)₂ = [B²⁺]¹ [OH⁻]²
                 = [2.10⁻²]¹ [4.10⁻²]²
                 = [2.10⁻²] [16.10⁻⁴]
                 = 32.10⁻⁶