Jawabanmu

2014-04-26T21:27:27+07:00
Diket : m = 6 kg
          V1 = 0
          V2 = 5 m/s
ditanya : W....?
jawab : W = ΔEk
               = 1/2 × m(V2-V1)
               = 1/2 × 6(5-0)
               = 3×5
               = 15 joule
2014-04-27T01:11:28+07:00
Diket : m = 6 kg
          V1 = 0
          V2 = 5 m/s
ditanya : W....?
jawab : W = ΔEk
               = 1/2 × m(V2-V1)
               = 1/2 × 6(5-0)
               = 3×5
               = 15 joule ini