Jawabanmu

2014-04-26T12:08:59+07:00
Diket : V=500 ml
          MCH₃COONa = 0,002 M
          Ka = 2×10⁻⁵
ditanya : PH larutan garam .... ?
jawab : {H⁺} = Ka × na/ng
                  = 2×10⁻⁵ × 1/1
              PH= 5 - log 2