Sejumlah larutan yang mengandung 2
gram NaCl direaksikan dengan larutan yang mengandung 0,17 gram AgNO3
hingga terjadi reaksi :


AgNO3(aq) + NaCL(aq) AgCl(s)
+ NaNO3(aq)


Massa endapan AgCL yang dapat
dihasilkan adalah…. (Ar Ag = 108, Na=23,
N=14, Cl=35,5, O=16)1

Jawabanmu

2014-05-02T11:08:01+07:00
Mr AgNO3= Ar Ag + Ar N + Ar O * 3
                = 108 + 14 + 16*3
                = 170
Mr NaCl = Ar Na + Ar Cl
             = 23 + 35,5
             = 58,5
mol AgNO3 = massa/Mr
                  = 0,17/170 
                  = 0,001 mol
mol NaCl = massa/Mr
              = 2/58,5
              = 0,034
pereaksi pembatasnya adalah AgNO3.

mol AgCl = koefisien AgCl/Koefisien AgNO3 * mol AgNO3
              = 1/1 * 0,001 mol
              = 0,01 mol
Mr AgCl = Ar Ag + Ar Cl
             = 108 + 35,5
             = 143,5
massa AgCl = mol AgCl * Mr AgCl
                   = 0,001 * 143,5 
                   = 0,1435 gram9 3 9