Jawabanmu

2014-04-20T18:34:56+07:00
Jawab No.6

AC : BD = (4 x n) : (3 x n) = 4n : 3n

 \frac{d1Xd2}{2}

Luas belah ketupat
150 =  \frac{4nX3n}{2}
300 = 12n²
n² = 25
n  =  \sqrt{25}
n  = 5

a. Diagonal AC = 4n = 4 x 5
= 20 cm dan diagonal BD
= 3n = 3 x 5 =15 cm

b.
Luas Belah ketupat ABCD =  \frac{20X15}{2}
                                          = 150 cm²