Jawabanmu

2014-04-18T00:17:57+07:00
A. \frac{1}{Si} = \frac{1}{f} - \frac{1}{So}
=  \frac{1}{8} -  \frac{1}{12}
=  \frac{3-2}{24} =  \frac{1}{24}

B. M =  \frac{Si}{So}
= \frac{24}{12} =2

C.  \frac{Hi}{Ho} = \frac{Si}{So}
 \frac{Hi}{5} = \frac{24}{12}
\frac{Hi}{5} = \frac{2}{1}
Hi = 2 × 5 = 10

D. Nyata, terbalik, di perbesar