Jawabanmu

2014-04-19T19:10:15+07:00
N NH3 =100 mL x 0,1 M = 10 mmol
n NH4Cl = 500 mL x 0,1 M = 50 mmol
[OH-] = Kb x n NH3 ÷ n NH4Cl
         = 1,8 x 10^-5 x 10 mmol ÷ 50 mmol
         = 3,6 x 10^-6
pOH= -log 3,6 x 10^-6
       = 6 - log 3,6
       = 6 - 0,556 = 5,444
pH = 14 - 5,444 = 8,556 atau 
     = 14 - (6 - log 3,6) = 8 + log 3,6