1. Jika sebanya 100 mL larutan NH4OH 0,15 M dicampurkan dengan 50 mL larutan HCl 0,3 M (Kb NH4OH= 10^-5), maka pH campuran sebesar ? 2. Sebanyak 100 mL HCl 0,1 M direaksikan dengan 100 mL NH4OH= 0,1 M. Bila Kb NH4OH = 10^-5, maka pH setelah reaksi adalah ? 3. Sebanyak 100 mL larutan CH3COOH 0,2 M dicampur dengan 100 mL larutan NaOH 0,2 M. Jika Ka CH3COOH= 10^-5, maka pH larutan setelah dicampur adalah ?

1

Jawabanmu

2014-04-15T07:30:06+07:00
1.) NH₄OH + HCl ---> NH₄CL + H OH
M 100mL.0,15M 50mL.0,3M
     15mmol         15 mmol -          -
B 15mmol    15mmol    15mmol  15mmol
S 0                0             15 mmol 15 mmol
MNH₄Cl = mmol NH₄Cl/mL total
             = 15/150
             = 10⁻¹ M
[H⁺] = akar Kw.M/Kb
       = akar 10⁻¹⁴.10⁻¹/10⁻⁵
       = akar 10⁻¹⁵/10⁻⁵
       = akar 10⁻¹⁰
       = 10⁻⁵
pH = -log 10⁻⁵
     = 5

9 2 9