Jawabanmu

2014-04-08T11:05:51+07:00
Diketahui:
m = 4 kg 
a = 4 m/s^2
v0 = 0
t = 2 s

Ditanya: 
W = ... ?

Jawab :
v = v0 + a.t = 0 + (4)(2) = 8 m/s
W = ∆Ek
= Ek – Ek0 = ½mv^2 - ½mv 0²
= ½ x (4 kg) x (8 m/s)² - 0
= 128 J