Jawabanmu

2014-04-07T17:50:43+07:00

1. 25⁰C= 4/5 . 25 = 20⁰R= 9/4 . (20 + 32)= 9/4. 52 = 9.13= 117⁰F

2. 48⁰R= 5/4.48= 5.12= 60⁰C = 9/4. (60+32)= 9/4.92= 9. 23= 207⁰F

farenhait ke kelvinnya mana kak..........
Maaf lupa ._.
117⁰F = 117 + 273,15 = 390,15K
207⁰F= 207+273,15= 480,15K
makasih.....
25 C=4/5.25=20R
25 C=4/5.25=20 R.............20R=9/5.20=30F.........30F=5/9.30=54k.................................................................48R=5/4.48=60c...........60C=5/9.60=108+32=140f