Jawabanmu

2014-04-07T11:34:39+07:00
Jawab No.1

Mol =  \frac{Massa}{Ar atau Mr}
    
       = \frac{75g}{2.ArC+6.ArH }
    
       = \frac{75g }{2.12+6.1}
  
       = \frac{75g}{30}
      
       =2,5 Mol

PV = nRT
V   =  \frac{nRT}{P}
    
     = \frac{2,5mol.0,82LatmMolK.300K}{5atm}
  
     =12,3 LiterJawab No.2
Cara coba-coba:
H2SO4 + Al(OH)3 → Al2(SO4)3 + H2O
3          2                  1              6

Cara substitusi:

aH2SO4 + bAl(OH)3 → cAl2(SO4)3 + dH2O
H : 2a + 3b = 2d
S : a = 3c
O : 4a + 3b = 12c + d
Al : b = 2c
Misal: c = 1, maka: a = 3; b = 2 
2a + 3b = 2d
2x3 + 3x2 = 2xd              
D=6

Jadi, a=3;  b=2;  c=1;  d=6

  • YAL
  • Terpelajar
2014-04-07T14:34:02+07:00
1. etana/C2H6 pertama-tama cari Mr C2H6 = 30
    mol C2H6 = massa/Mr = 75/30 = 2,5 mol
    V = nRT/P = 2,5x0,0821x300/5 = 12,315 liter
2. 3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 --> Al2(SO4)3 + 6 H2O
    
1 5 1