Jawabanmu

2014-03-30T15:44:44+07:00
[H⁺] = 10⁻³ 
 \sqrt{Ka.Ma} = 10⁻³
 \sqrt{Ka. 10^{-1} } = 10⁻³
Ka. 10⁻¹ = 10⁻⁶
Ka = 10⁻⁵

[OH⁻]=  \sqrt \frac{kw}{ka}. M
 \sqrt 10^{-10} } = 10⁻⁵
pH = 5