Jawabanmu

2014-03-30T09:20:27+07:00
A. Majas perbandingan
b. Majas sindiran
c. Majas penegasan
d. Majas pertentangan
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
Komentar sudah dihapus
Jawaban paling cerdas!
2014-03-30T09:27:21+07:00
1.Personifikasi adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan memberitakan sifat-sifat manusia kepada mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup
2. Metafora
majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifatyang sama atau hampir sama.
3.Eufimisme
adalah majas perbandign yang melukiskan sesuatu dengan kata-kata yang lebih lembut untuk meggantikan kata-kata lain untuk sopan santun atau tabu bahasa (pantang)
4. Alegori
adalah majas perbandingan yang memperihatkan satu perbandingan utuh; perbandingan itu membentuk kesatuan yang menyeluruh.
5. Hiperbola adalah ajas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat pegertiannya untu menyangatkan arti
6. simbolik  adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda-benda lain sebagi perbandingan
7. litotesa dalah majas perbandingan yang melukiskan kedaan dengan kata-kata yang belawanan artinya dengan kenyataan yang sebenarnya guna merendahkan diri.
8. alusio
adalah majas prbndingan dengan menggunakan ungkaan pribhasa yang artinya sudah diketahui umum

B.Majas Sindiran
1.Ironi
adalah majas sindiran yang melukiskan sesuatu dengan menyatakan seblikanya dari apa yang sebenarnya dengan maksud untuk menyindir orang
2.Sinisme
adalah gaya sindiran dengan mempergunakan kata-kata sebaliknya seperti ironi tetapi kasar.
3.Sarkasme ialah majas sindiran yang terakasar langsung menusuk perasaan

C.Majas penegasan
1.Pleonasme adalah majas yang mempergunakan sepatah kata yang sebenarnya tidak perlu dikatakan lagi karea artikata tersebut sudah terkandung dalam kata yang diterangkan.
2.Repetisi
ialah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapkat bekli-kali, yang biasanya dipergunakan dalam pidato
3.Tautologi
adalah majas penegasan yang meukiskan sesuatu dangan mempergunakan kata-kata yang sama artinya(bersinonim) untuk mempertegas arti
4.Simetri ialah majas penegasan yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan 1 kata, kelompok kata ataukalimat yang diikuti oleh kata, kelompok kata atau kalimat yang seimbang artinya dengan yangpertama

D.Majas Pertentangan
1.Antitesis
adalah majas pertentangan yang melukiskan sesuatu dengan mempegunakan pauan kata yangberlawanan arti
2.Paradoks
ialah majas pertentangan yang meukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan, padahal sesungguhnya tidk karna objeknya bertentangan.
3.Okupasi adalah majas pertetangan yang meukiskan sesuatu dengan bantahan, tetapi kemudian diberi penjelasanatau diakhiri dengan kesimpulan.
4.Kontradiksi intermiris adalah majas pertentangan yang meperlibatkan pertentangan dengan penjelasan semula.
1 5 1
Komentar sudah dihapus
iya sama-sama