sebanyak 20 ml HCL 0,5 M di titrasi dengan NaOH 0,5 M.hitunglah volume NaOH yg ditambahkan

1
M NaOh . V NaOH = M HCl . V HCl
M HCl. V HCl. valensi HCl = M NaOH . V NaOH . valensi NaOH
0,5 M. 20 ml. 1 = 0,5 M . V NaOH. 1
V naOh =10/0,5= 20 ml

Jawabanmu

2014-01-15T21:50:22+07:00
V₁M₁n₁ = V₂M₂n₂
20.0,5.1 = X 0,5.1
10 = 0,5 X
X = 20 ml