Jawabanmu

2014-03-26T08:23:02+07:00
Jarak dalam 30 menit =  \frac{2,198}{2} km = 1,099 km = 109900cm 
n= 250 putaran
satu putaran = keliling lingkaran =  \frac{109900}{250} cm[/tex] = 436,6 cm

K = 436,6 cm
2 \pi r = 436,6

r =  \frac{436,6}{2 . 3,14}
r = 69,5222 ≈ 70 cm
2 3 2